Sporcu Ölümlerini Hemen Kalp Krizine Bağlamak Doğru Değildir

Sporculardaki ani ölümlerin büyük kısmı kardiyak kökenli olup, insidans 10-20 yıllık izlemde 1/50.000 ila 1/300.000 arasındadır. Bu ölümler basında hemen daima kalp krizine bağlansa da gerçekte sahadaki sporcu ölümleri kalp krizinden ziyade diğer kardiyak nedenlerden kaynaklanmaktadır.

Sporcu ölümlerini yapısal kalp hastalığı olan ve olmayanlarda ayrı ayrı ele almak gereklidir. Yapısal kalp hastalığı olan sporculardaki ani kardiyak ölüm nedenleri yaşla farklılıklar göstermektedir. Otuz beş yaşının altındakilerde eşlik eden kalp hastalıkları çeşitlidir.

Bununla birlikte etyoloji coğrafik bölgelere göre değişiklikler göstermektedir. Birkaç yıl önce ABD’de 1435 genç sporcuda yapılan çalışmada sahada ölen olgularının                     %44’ünde hipertrofik kardiyomiyopati, %17’sinde koroner arter çıkış anomalisi, %8’inde miyokardit, %4’ünde aritmojenik sağ ventrikül displazisi yine %4’ünde mitral kapak prolapsusu tespit edilmiştir. Geriye kalanlarda ise aort darlığı, koroner ateroskleroz, iyon kanalopatiler, dilate kardiyomiyopati, rüptüre aort anevrizması ve diğer konjenital kalp hastalıkları bulunmuştur.

İtalya’da aynı yaşlarda ani kardiyak ölüm gelişen sporcuların incelendiği başka birm çalışmada ise ölümlerin %22’sinden aritmojenik sağ ventrikül displazisinin, %18’inden koroner aterosklerozun, %12’sinden koroner arter çıkış anomalilerinin%10’undan mitral kapak prolapsusunun, %6’sından miyokarditin, %2’sinden ise hipertrofik kardimiyopatinin sorumlu olduğu tespit edilmiştir.

Görüldüğü üzere iki çalışma sonuçları arasında muhtemelen coğrafik özelliklerden kaynaklanan ciddi farklar mevcuttur.

Yapısal kalp hastalığı olan otuzbeş yaşının üzerindeki sporcularda ani ölüm nedenleri gençlerdekilerden farklılıklar arz etmektedir.

Bu sporcularda koroner arter hastalıklarına yani akut miyokard infarktüsüne bağlı ölümler pek çok çalışmada ölümlerin en sık nedeni olarak bulunmuştur.Yapısal kalp hastalığı olmayanlarda ölümler hemen daima aritmik nedenlidir. Aritmik ölümlerin en muhtemel nedenlerini ise “Uzun QT Sendromu”, “Brugada Sendromu” ve “Katekolaminerjik Polimofik Ventrikül Taşikardisi” oluşturmaktadır.

Yine bu olgularda İdiopatik Ventrikül Fibrilasyonu, göğüse alınan darbe sonucu gelişen  “Commitio Cordis” de sık ölüm nedenlerindendir.

Sporcularda doping maksadı ile alınan ilaçların da ölümcül ventrikül aritmilerine neden olabileceği akılda tutulmalıdır.